sâmbătă, 6 februarie 2010

Clasa a XII-a A, semestrul al II-lea

Sãptãmâna 08 – 12 februarie

Recapitulare: Neomodernismul: Nichita Stãnescu, Marin Sorescu
- identificarea trãsãturilor neomodernismului în texte la prima vedere
- comentarea unor secvenţe poetice

Sãptãmâna 15 – 19 februarie
Romanul în perioada postbelică (înainte de 1980)
1. Text-suport: Moromeţii (I, II) de Marin Preda
- prezentare generală
- identificarea temei, motivelor, a viziunii despre lume
2. Construcţia subiectului romanului
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Instanţele comunicãrii. Perspectiva narativã
- naratorul omniscient, omniprezent
- obiectivitatea/ subiectivitatea naratorului
- argumentarea propriilor opinii

Temã pentru acasã: Încadrarea operei în specia roman (eseu structurat)
Sãptãmâna 22 – 26 februarie

1-2. Exprimarea corectă şi nuanţată
- evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului şi tautologiei, a cacofoniei;
- exerciţii de rescriere corectă a unor enunţuri, evitându-se astfel efectul perturbator al erorilor semantice.
3. Adecvarea /Inadecvarea stilistică
Norma literară. Variante libere
- exerciţii prin care se explică inadecvarea stilistică a unor enunţuri;
- exerciţii de indicare a enunţurilor corecte dintr-o serie de enunţuri date.

Sãptãmâna 01 – 05 martie

1. Curente culturale/literare: postmodernismul
- scurt istoric;
- trăsăturile postmodernismului;
- postmodernismul românesc
2. Poezia postmodernă
Text-suport : Steluţe în genele ei de Mircea Cărtărescu
- exerciţii de identificare a trăsăturilor caracteristice poeziei postmoderne
- comentarea unor secvenţe poetice
3. Interpretarea textului poetic. Aplicaţii
- texte-suport Poema chiuvetei, Ciocnirea de Mircea Cărtărescu

Sãptãmâna 08 – 12 martie
Romanul în perioada postbelică (după 1980)
1. Text-suport: Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu
- prezentare generală
- identificarea temei, motivelor, a viziunii despre lume
2. Construcţia subiectului romanului
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Instanţele comunicãrii. Perspectiva narativã
- naratorul omniscient, omniprezent
- obiectivitatea/ subiectivitatea naratorului
- argumentarea propriilor opinii
Temã pentru acasã: Încadrarea operei în specia roman (eseu structuratSăptămâna 15 - 19 martie


Stagiu de pregătire practică


Săptămâna 22 - 26 martie


1. Romanul postbelic - particularităţi de construcţie a personajului


- trăsături ale personajelor


- modalităţi de caracterizare


- rezolvarea exerciţiilor 1 - 3 de la pag. 143 din manual


Temă pentru acasă: Caracterizează, la alegere, unul dintre personajele romanului Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu.


2. Tehnici narative în romanul postbelic


- absenţa cronologiei


- pluralismul vocilor narative


- metaromanul


3. Trăsături ale romanului postmodern


- principiul colajului, recuperarea ironică a unor locuri comune, atomizarea subiectului şi a perspectivei narative etc.


Săptămâna 29 martie - 2 aprilie


Studiul de caz: Tipuri de roman în perioada postbelică


1. Contextul istoric şi social al epocii


- anii '50 (obsedantul deceniu) - realismul socialist


- anii '60 - '70 - neomodernismul


- anii '80 - postmodernismul


2. Tipuri de roman


- romanul realist-psihologic (Marin Preda)


- eseul romanesc (Alexandru Ivasiuc, Paul Georgescu)


- romanul psihologic (Nicolae Breban, Augustin Buzura)


- romanul politic (Marin Preda, Constantin Ţoiu)


- romanul postmodern (Mircea Nedelciu, Ioan Groşan, Mircea Cărtărescu)


3. Concluzii


Evaluarea studiului de cazSăptămâna 5 - 9 aprilie


Vacanţă de PaşteSăptămâna 12 - 16 aprilie


1. Discursul politic, discursul publicistic


- definiţie, trăsături


- redactare de text


2. Curente culturale/ literare: postmodernismul


- scurt istoric


- trăsături


- reprezentanţii postmodernismului românesc


3. Evaluare sumativă: literatura postmodernăSăptămâna 19 -23 aprilie


1. Literatura şi muzica


- limbajul literaturii/ limbajul muzicii


Phoenix şi Cantofabule (1975)


2. Dramaturgia postbelică


- teatrul absurdului


3. Eugen Ionescu Cântăreaţa cheală


- temă, viziune despre lume


- elemente de compoziţie

SERAL, Clasa a XII-a, ruta progresiva

Sãptãmâna 8-12 februarie 

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Exerciţii recapitulative:
- specii ale genului epic: basmul, nuvela, romanul
- poezia liricã: Mihai Eminescu, George Bacovia


Notã: Testul iniţial se susţine joi, 11 februarie 2010 


Sãptãmâna 15 - 19 februarie
 
Unitatea de învãţare I: Fundamente ale culturii române
- de recapitulat Procesul de romanizare (istorie, clasa a VIII-a)

- tema: Originea şi evoluţia limbii române
-vezi Originile românilor

- vezi Limba românã

1. Împrumuturile în limba românã
- influenţele vechi: slavã, greacã veche, maghiarã, germanã, turcã
- împrumuturi “culturale” din limbile europene: francezã, latinã savantã, italianã, rusã, englezã

2. Norme lingvistice conform DOOM2
- distribuirea unor materiale teoretice (fotocopii)
- identificarea unor modificãri ortografice, ortoepice, morfologice, semantice şi stilistice


Test online despre originea limbii române

Sãptãmâna 22 – 26 februarie

Studiul de caz Latinitate şi dacism

1. Prezentarea celor douã mituri fondatoare
- urmărirea prezenţei acestor idei / mituri în literatura română
- motive de elogiu pentru spiritul latin
- caracteristici ale dacilor
Care mit e mai atrăgător?
Fascinaţia Antichităţii şi a culturii clasice:
Gheorghe Asachi – poezii dedicate Italiei (Ex: La Italia)
• Vasile Alecsandri – Cântecul gintei latine
• Andrei Mureşanu – Deşteaptă-te române (Un răsunet)
Mitul dacic:
• M. Eminescu – Memento mori
• M. Eminescu - Gemenii
• Lucian Blaga – Revolta fondului nostru nelatin
2. Prezentarea concluziilor studiului de caz

 

Sãptãmâna  1 - 5 martie


1. Unitatea de învãţare II - Perioada veche
Studiul de caz Formarea conştiinţei istorice
- istoriografia româneascã:

Grigore Ureche - Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara

Miron Costin - Letopiseţul Ţărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

- De neamul moldovenilor

Ion Neculce - O samã de cuvinte

Radu Greceanu, Radu Popescu, Stolnicul Constantin Cantacuzino

Valoarea literarã a cronicilor
- arta portretului la Grigore Ureche şi Ion Neculce
- arta naraţiunii la Miron Costin şi Ion Neculce
2. Prezentarea concluziilor studiului de caz
 

Sãptãmâna 8 - 12 martie 
1. Curente culturale/ literare în sec. al XVII-lea – al XVIII-lea

- Umanismul

Omul - centru al universului (foto)


- context socio-politic
- trãsãturi
- reprezentanţi

- Umanismul românesc

 Iluminismul

Frontispiciul Enciclopediei iluministe franceze (foto):

- context socio-politic
- trãsãturi
- reprezentanţi

2. Studiul de caz Rolul literaturii în perioada paşoptistã
Contextul socio-istoric
Etapele paşoptismului:
a) Ion Heliade – Rădulescu
b) Mihail Kogălniceanu
Curentele literare: clasicismul, romantismul

Sãptãmâna 15 - 19 martie 

1. Dacia literarã
Contextul literar al apariţiei Daciei literare
Introducţie la Dacia literară de Mihail Kogălniceanu
- lectura articolului
- identificarea ideilor programatice
- scriitori şi opere paşoptiste
 Prezentarea concluziilor studiului de caz

2. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea
Text-suport Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri
Temã, viziune despre lume
- prezentarea subiectului comediei
- identificarea tipurilor de comic
- „a fi la modã” – discuţii pe tema snobismului/ parvenitismului 
  Conservator vs. modern
- caracterizarea personajelor

 Variante literare libere
- utilizarea dicţionarului (DOOM2)
- exerciţiile de la pagina 69 din manual

Sãptãmâna 22 – 26 martie
Dezbatere: România, între Orient şi Occident
1. Cadrul teoretic. Definirea temei
- reactualizarea cunoştinţelor despre dezbatere şi argumentare
- pregătirea dezbaterii (propunerea bibliografiei, comunicarea moţiunii)
Perspective asupra situării României între Orient şi Occident
- modul occidental de viaţă şi de gândire
- modul oriental de viaţă şi de gândire
- argumentarea propriilor opinii cu privire la textele citite
2. Polemici interbelice pe tema situării culturii şi civilizaţiei româneşti între Orient şi Occident
- identificarea tehnicilor şi structurilor argumentative, a tipurilor de argumente în anumite texte (G. Cãlinescu, Garabet Ibrãileanu, Camil Petrescu)
Temã pentru acasã: România, între Orient şi Occident (eseu nestructurat)

 
Descoperirea literaturii populare
- trãsãturile folclorului
- ilustrarea conceptelor operaţionale mit, basm, arhetip
- miturile fundamentale ale românilor
Balada popularã
Monastirea Argeşului (varianta Alecsandri)/ Meşterul Manole (varianta G. Dem. Teodorescu - în manual)
- identificarea motivelor
- asemãnãri şi deosebiri
- exprimarea opiniilor referitoare la cele douã variante ale baladei

Sãptãmâna 29 martie - 2 aprilie


1. Structuri discursive:
- textul informativ
- textul argumentativ
- exerciţii de identificare a trãsãturilor celor douã tipuri de text
Temã pentru acasã: redactarea unor texte informative, argumentative
2. Studiul de caz: Criticismul junimist

Clasa a XI-a C, semestrul al II-lea

Sãptãmâna 08 – 12 februarie

1. Text-suport : Scrisoarea I de Mihai Eminescu. 
Temă, motive poetice, elemente de compoziţie
- exerciţii de explorare a textului
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
2. Satira romantică
- comentarea unor secvenţe poetice
- identificarea elementelor romantice
- exerciţii de redactare
Temã pentru acasã: Redactarea unui comentariu literar 
3. Condiţia omului superior în lumea comună
- identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală


Sãptãmâna 15 – 19 februarie

4 -5. Text-suport: Luceafărul de Mihai Eminescu. Izvoare de inspiraţie. 
- exerciţii de explorare a textului
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
- identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală
6. Interpretări posibile
- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale

Sãptãmâna 22 – 26 februarie

7. Condiţia nefericită a omului de geniu
- stabilirea planului eseului
Temã pentru acasã: Redactarea unui eseu structurat
8.Particularităţi stilistice
- exerciţii de analiză a expresivităţii limbajului poetic la toate nivelurile sale: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, stilistico-textual
9. Romantismul - evaluare

Test sumativ

Sãptãmâna 01 – 05 martie

1. Figuri de stil şi procedee de expresivitate
- niveluri ale expresivitãţii: fonetic, morfologic, sintactic, lexical
- exerciţiile 1-5, pag. 169
2. Realismul
 – prezentare generală (context istoric, trăsături, reprezentanţi)

- discuţii despre contextul cultural specific epocii
3. Text-suport: În vreme de război de I. L. Caragiale. 
Construcţia subiectului şi a discursului narativ
- exerciţii de explorare a textului: identificarea temei, motivelor, elementelor de compoziţie
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
Temã pentru acasã: exerciţiul 2, pag. 186

Sãptãmâna 08 – 12 martie


1. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor personajelor;
- încadrarea personajelor într-o tipologie ;
- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.
2-3. L.C. Structuri discursive (argumentative)
- exerciţii de identificare a structurilor şi tehnicilor argumentative
- exerciţii de construire a unor argumentaţii orale/scrise

Sãptãmâna 15 – 19 martie

1. Simbolismul 
– prezentare generală (context istoric, trăsături, reprezentanţi)

- discuţii pornind de la contextul cultural specific epocii
2. Text-suport : Noaptea de decemvrie de Alexandru Macedonski. 
Temă, motive literare, imaginar poetic
- exerciţii de explorare a textului: identificarea temelor, motivelor
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
- comentarea unor secvenţe poetice
3. Elemente de compoziţie; expresivitatea textului
- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale


Sãptãmâna 22 – 26 martie

1. Condiţia omului superior în lumea comună

- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale
- stabilirea planului eseului structurat
2. Text-suport: Acuarelă de Ion Minulescu.

 Temă, motive literare, imaginar poetic
 Elemente de compoziţie; expresivitatea textului
3. L.C. Neologismele
- exerciţii de vocabular
Clasa a XI-a B, semestrul al II-lea


Sãptãmâna 08 – 12 februarie

1. Text-suport : Scrisoarea I de Mihai Eminescu.
Temă, motive poetice, elemente de compoziţie
- exerciţii de explorare a textului
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
2. Satira romantică
- comentarea unor secvenţe poetice
- identificarea elementelor romantice
- exerciţii de redactare
Temã pentru acasã: Redactarea unui comentariu literar
3. Condiţia omului superior în lumea comună
- identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală


Sãptãmâna 15 – 19 februarie

4 -5. Text-suport: Luceafărul de Mihai Eminescu. Izvoare de inspiraţie.
- exerciţii de explorare a textului
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
- identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală
6. Interpretări posibile
- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale

Sãptãmâna 22 – 26 februarie

7. Condiţia nefericită a omului de geniu
- stabilirea planului eseului
Temã pentru acasã: Redactarea unui eseu structurat
8.Particularităţi stilistice
- exerciţii de analiză a expresivităţii limbajului poetic la toate nivelurile sale: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, stilistico-textual

9. Romantismul - evaluare

Test sumativ

Sãptãmâna 01 – 05 martie

1. Figuri de stil şi procedee de expresivitate
- niveluri ale expresivitãţii: fonetic, morfologic, sintactic, lexical
- exerciţiile 1-5, pag. 169
2. Realismul
– prezentare generală (context istoric, trăsături, reprezentanţi)

- discuţii despre contextul cultural specific epocii
3. Text-suport: În vreme de război de I. L. Caragiale.
Construcţia subiectului şi a discursului narativ
- exerciţii de explorare a textului: identificarea temei, motivelor, elementelor de compoziţie
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
Temã pentru acasã: exerciţiul 2, pag. 186

Sãptãmâna 08 – 12 martie


1. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor personajelor;
- încadrarea personajelor într-o tipologie ;
- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.
2-3. L.C. Structuri discursive (argumentative)
- exerciţii de identificare a structurilor şi tehnicilor argumentative
- exerciţii de construire a unor argumentaţii orale/scrise

Sãptãmâna 15 – 19 martie

1. Simbolismul
– prezentare generală (context istoric, trăsături, reprezentanţi)

- discuţii pornind de la contextul cultural specific epocii
2. Text-suport : Noaptea de decemvrie de Alexandru Macedonski.
Temă, motive literare, imaginar poetic
- exerciţii de explorare a textului: identificarea temelor, motivelor
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
- comentarea unor secvenţe poetice
3. Elemente de compoziţie; expresivitatea textului
- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale


Sãptãmâna 22 – 26 martie

1. Condiţia omului superior în lumea comună

- exerciţii de reflecţie
- exerciţii de exprimare a opiniei personale
- stabilirea planului eseului structurat
2. Text-suport: Acuarelă de Ion Minulescu.

Temă, motive literare, imaginar poetic
Elemente de compoziţie; expresivitatea textului
3. L.C. Neologismele
- exerciţii de vocabular
Clasa a X-a A, semestrul al II-lea

Sãptãmâna 08 – 12 februarie

Recapitulare norme lingvistice DOOM2
- exerciţii diverse de verificare a nivelului de cunoaştere a normelor lingvistice

Sãptãmâna 15 – 19 februarie

1. Figurile de stil – valori expresive
- exerciţii de analiză a expresivităţii limbajului poetic la toate nivelurile sale: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, stilistico-textual
Temã pentru acasã: Explicarea sensului anumitor figuri de stil
2. Analiza. Comentariul – definiţie trăsături
- exerciţii de redactare 
Text -suport: Pe lângă plopii fără soţ de Mihai Eminescu
3. Geneza textului. Temă, motive romantice
- discuţii pe marginea impresiilor produse de lectură ;
- exerciţii de identificare a elementelor romantice în textul dat ;
- exerciţii de identificare a mărcilor eului liric ;
Temã pentru acasã: Redactarea unui comentariu literar

Sãptãmâna 22 – 26 februarie

1. Elemente de compoziţie şi de expresivitate a limbajului
- identificarea elementelor de compoziţie a textului poetic
- exerciţii de analiză a expresivităţii limbajului poetic la toate nivelurile sale: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, stilistico-textual
2-3. Elemente de versificaţie
- exerciţii de identificare a elementelor de versificaţie şi de evidenţiere a expresivităţii acestora

- vers, strofã, ritm, rimã, mãsurãSãptãmâna 01 – 05 martie


1. Eseul liber
- exerciţii de redactare
2. Studiul critic
Text-suport : Eminescu şi poeziile lui de Titu Maiorescu
Analiza textului critic
- exerciţii de familarizare cu conţinutul textului ;
- identificarea conectorilor logici ai argumentaţiei ;
- exerciţii de identificare a ideilor principale ;
3.. Evidenţierea rolului lui Titu Maiorescu în evoluţia culturii româneşti
- discuţii pe marginea ideilor enunţate de Titu Maiorescu ;
- confruntarea opiniilor maioresciene cu ideile altor critici literari ;


Sãptãmâna 08 – 12 martie

1. Texte funcţionale : cererea ; procesul-verbal 
2. Text-suport: Amurg violet de George Bacovia
 Compoziţia şi expresivitatea textului poetic
3. Receptarea diverselor tipuri de mesaje. Nivelul fonetic, ortografic şi de punctuaţie
- exerciţii de evidenţiere a expresivităţii limbajului poetic la toate nivelurile sale
- exerciţii de evidenţiere a expresivităţii elementelor fonetice, ortografice sau de punctuaţie în textul literar


Clasa a IX-a B, semestrul al II-lea


Sãptãmâna 08 – 12 februarie

Text-suport: Repausul duminical de I. L. Caragiale
1. Temă, motiv, viziune narativă
- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit
- identificarea temei şi a motivelor literare
- delimitarea secvenţelor textului
2. Construcţia subiectului
- stabilirea ideilor principale
- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
Temã pentru acasã: Exerciţiile 3, 4/ pag. 95 (manual) 
3. Moduri de expunere
- identificarea modurilor de expunere predominante

Sãptãmâna 15 – 19 februarie

4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului.
- evidenţierea principalelor tipuri de dialog
- exerciţii de construire a dialogului
5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient
- jocuri de rol
6. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper
- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional
- exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale;

- exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiatSãptãmâna 22 – 26 februarie


1. Articolul: De la Poiana Ţapului la Skate Park
- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional
- exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale;
- exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat
Temã pentru acasã: Exerciţiul 4, pag. 116
2. Interviul; articolul – aplicaţii
- exerciţii de redactare a unor texte publicistice;
- activitate în perechi.
3. Literatura şi cinematografia
Text-suport: D-ale carnavalului de I.L Caragiale
- exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic.

Sãptãmâna 1 – 5 martie


1. Concepte specifice cinematografiei
- exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei.
2. Cronica de film
- exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film;
- exerciţii de redactare a unor texte publicistice;
3. Evaluare

Sãptãmâna 8 – 12 martie


Text-suport: Balta-Albă de Vasile Alecsandri
1. Temă. Motiv. Viziune despre lume
- discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text;
- identificarea temei şi a motivelor literare;
- delimitarea secvenţelor textului.
2. Construcţia subiectului
- stabilirea ideilor principale;
- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text.
3. Personajul literar
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje;
- încadrarea personajelor într-o tipologie ;
- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.

Sãptãmâna 15 – 19 martie


1. Modurile de expunere
- evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj;
- discuţii privind rolul modurilor de expunere
2. Ironia; autoironia; comicul.
- definirea conceptelor operaţionale şi ilustrarea acestora;
- exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul.
3. Povestirea în ramă
- exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia

Săptămâna 22 - 26 martie

1. Povestirea orală şi scrisă

- definiţie, trăsături

- redactare de text

Temă pentru acasă: Scrie o povestire cu titlul O călătorie cu peripeţii despre o experienţă personală (reală sau imaginară), care aparţine senzaţionalului.

2. Componentele actului de comunicare

- emiţător, receptor, mesaj, cod, canal, context

- rezolvarea exerciţiilor de la pagina 140 din manual

3. Funcţiile comunicării

- emotivă, conativă, poetică, metalingvistică, fatică, referenţială

- exerciţii de identificare a funcţiilor comunicării

Temă pentru acasă: Exerciţiul 6, pag. 141

Săptămâna 29 martie - 2 aprilie

Aventură, călătorie

Text-suport: Fraţii Jderi, de Mihail Sadoveanu

1. Temă, motive, viziune despre lume;

- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit;

- identificarea temei şi a motivelor literare;

- delimitarea secvenţelor textului.

2. Construcţia subiectului

- stabilirea ideilor principale;

- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text.

3. Personajul literar

- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje;

- încadrarea personajelor într-o tipologie ;

- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.

Temă pentru acasă: exerciţiul 9, pagina 151

Săptămâna 5 - 9 aprilie

Vacanţa de Paşte

Săptămâna 12 - 16 aprilie

1. Moduri de expunere - naraţiunea

- exerciţii de identificare a trăsăturilor naraţiunii

- redactarea unor texte narative

2. Rolul expresiv al părţilor de vorbire

- substantivul, adjectivul, verbul, adverbul

3. Limbajul naratorului/ limbajul personajului

- rezolvarea exerciţiilor de la pagina 153

Săptămâna 19 - 23 aprilie

Realitate şi ficţiune

1. Memorialul de călătorie - Metropole de Liviu Rebreanu

- literatura de frontieră

- trăsăturile memorialisticii

2. Jurnalul

- definiţie, trăsături

Temă pentru acasă: Exerciţiul 1, pagina 165

3. Anunţul publicitar

- trăsături

- scopul şi funcţiile comunicării

- redactare de text

Sãptãmâna 26 – 30 aprilie 
1 – 2. Eseul structurat: « Aventură, călătorie »
- stabilirea etapelor redactării:
a) pregãtirea redactãrii
• lectura textului/ textelor abordat(e)
• citirea şi înţelegerea cerinţei
• documentarea
• alcãtuirea planului compunerii
b) realizarea lucrãrii
• abordarea tuturor aspectelor de conţinut implicate de formularea cerinţei
• respectarea regulilor de redactare
c) verificarea lucrãrii
3. Evaluare sumativã

Sãptãmâna 3 – 7 mai
1. Descrierea de tip portret/ Portretul literar
Texte-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche, Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora
- exerciţii de redactare a unor eseuri structurate 
2. Paralela literară
- stabilirea planului eseului-paralelă
3. Prezentarea unor teme de portofoliu
- prezentarea produselor rezultate în urma lucrului individual


Sãptãmâna 10 – 14 mai
1 - 2. Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. Doinaş.
Structura poetică. Expresivitatea textului poetic  
- exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice
- exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic
- comentarea unor secvenţe de text
3. Balada cultă
- exerciţii de argumentare şi redactare 

Sãptãmâna 17 – 21 mai
37. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale
38. Lucrare scrisă semestrială
39. Discutarea lucrării scrise


Clasa a IX-a A, semestrul al II-lea


Sãptãmâna 08 – 12 februarie

Text-suport: Repausul duminical de I. L. Caragiale
1. Temă, motiv, viziune narativă
- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit
- identificarea temei şi a motivelor literare
- delimitarea secvenţelor textului
2. Construcţia subiectului
- stabilirea ideilor principale
- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
Temã pentru acasã: Exerciţiile 3, 4/ pag. 95 (manual)
3. Moduri de expunere
- identificarea modurilor de expunere predominante

Sãptãmâna 15 – 19 februarie

4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului.
- evidenţierea principalelor tipuri de dialog
- exerciţii de construire a dialogului
5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient
- jocuri de rol
6. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper
- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional
- exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale;

- exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiatSãptãmâna 22 – 26 februarie


1. Articolul: De la Poiana Ţapului la Skate Park
- evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional
- exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale;
- exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat
Temã pentru acasã: Exerciţiul 4, pag. 116
2. Interviul; articolul – aplicaţii
- exerciţii de redactare a unor texte publicistice;
- activitate în perechi.
3. Literatura şi cinematografia
Text-suport: D-ale carnavalului de I.L Caragiale
- exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic.

Sãptãmâna 1 – 5 martie


1. Concepte specifice cinematografiei
- exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei.
2. Cronica de film
- exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film;
- exerciţii de redactare a unor texte publicistice;
3. Evaluare

Sãptãmâna 8 – 12 martie


Text-suport: Balta-Albă de Vasile Alecsandri
1. Temă. Motiv. Viziune despre lume
- discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text;
- identificarea temei şi a motivelor literare;
- delimitarea secvenţelor textului.
2. Construcţia subiectului
- stabilirea ideilor principale;
- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text.
3. Personajul literar
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje;
- încadrarea personajelor într-o tipologie ;
- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.

Sãptãmâna 15 – 19 martie


1. Modurile de expunere
- evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj;
- discuţii privind rolul modurilor de expunere
2. Ironia; autoironia; comicul.
- definirea conceptelor operaţionale şi ilustrarea acestora;
- exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul.
3. Povestirea în ramă
- exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia

Săptămâna 22 - 26 martie

1. Povestirea orală şi scrisă

- definiţie, trăsături

- redactare de text

Temă pentru acasă: Scrie o povestire cu titlul O călătorie cu peripeţii despre o experienţă personală (reală sau imaginară), care aparţine senzaţionalului.

2. Componentele actului de comunicare

- emiţător, receptor, mesaj, cod, canal, context

- rezolvarea exerciţiilor de la pagina 140 din manual

3. Funcţiile comunicării

- emotivă, conativă, poetică, metalingvistică, fatică, referenţială

- exerciţii de identificare a funcţiilor comunicării

Temă pentru acasă: Exerciţiul 6, pag. 141

Săptămâna 29 martie - 2 aprilie

Aventură, călătorie

Text-suport: Fraţii Jderi, de Mihail Sadoveanu

1. Temă, motive, viziune despre lume;

- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit;

- identificarea temei şi a motivelor literare;

- delimitarea secvenţelor textului.

2. Construcţia subiectului

- stabilirea ideilor principale;

- exerciţii de rezumare a unor fragmente de text.

3. Personajul literar

- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje;

- încadrarea personajelor într-o tipologie ;

- evidenţierea modalitãţilor de caracterizare a personajelor.

Temă pentru acasă: exerciţiul 9, pagina 151

Săptămâna 5 - 9 aprilie

Vacanţa de Paşte

Săptămâna 12 - 16 aprilie

1. Moduri de expunere - naraţiunea

- exerciţii de identificare a trăsăturilor naraţiunii

- redactarea unor texte narative

2. Rolul expresiv al părţilor de vorbire

- substantivul, adjectivul, verbul, adverbul

3. Limbajul naratorului/ limbajul personajului

- rezolvarea exerciţiilor de la pagina 153

Săptămâna 19 - 23 aprilie

Realitate şi ficţiune

1. Memorialul de călătorie - Metropole de Liviu Rebreanu

- literatura de frontieră

- trăsăturile memorialisticii

2. Jurnalul

- definiţie, trăsături

Temă pentru acasă: Exerciţiul 1, pagina 165

3. Anunţul publicitar

- trăsături

- scopul şi funcţiile comunicării

- redactare de text

Sãptãmâna 26 – 30 aprilie 
1 – 2. Eseul structurat: « Aventură, călătorie »
- stabilirea etapelor redactării:
a) pregãtirea redactãrii
• lectura textului/ textelor abordat(e)
• citirea şi înţelegerea cerinţei
• documentarea
• alcãtuirea planului compunerii
b) realizarea lucrãrii
• abordarea tuturor aspectelor de conţinut implicate de formularea cerinţei
• respectarea regulilor de redactare
c) verificarea lucrãrii
3. Evaluare sumativã

Sãptãmâna 3 – 7 mai
1. Descrierea de tip portret/ Portretul literar
Texte-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche, Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora
- exerciţii de redactare a unor eseuri structurate 
2. Paralela literară
- stabilirea planului eseului-paralelă
3. Prezentarea unor teme de portofoliu
- prezentarea produselor rezultate în urma lucrului individual


Sãptãmâna 10 – 14 mai
1 - 2. Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. Doinaş.
Structura poetică. Expresivitatea textului poetic  
- exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice
- exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic
- comentarea unor secvenţe de text
3. Balada cultă
- exerciţii de argumentare şi redactare 

Sãptãmâna 17 – 21 mai
37. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale
38. Lucrare scrisă semestrială
39. Discutarea lucrării scrise